ˇ@

                   

ˇ@

ˇ@

ˇ@

VoltageˇG110VˇECapacityˇG300g

ˇ@

ˇ@